เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สาม
 


        วันนี้มีใบงานให้เตรียมหน่วยการเรียนรู้(Topic) : ชื่อ/เป้าหมาย/ภูมิหลัง/คำถามสำคัญ และปฏิทินการเรียนรู้ week1-week10 เพื่อจะได้นำลง blog ในวันถัดไป
        ได้เลือกหน่วยการเรียนรู้ ของชั้้น ป.1 ดังนี้

Quarter 2/2557 Topic : กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข

เป้าหมาย (Understanding Goals) :
                1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
                2. รู้จักสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตแก่ตนเองอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า
                3. เคารพ เห็นคุณค่าในตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
                4. ดำรงชีวิตในสังคมที่แตกต่างอย่างตระหนักรู้
              5. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ภูมิหลังของปัญหา
                เพราะมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตและเป็นสัตว์สังคมไม่มีใครอยู่ได้เพียงลำพังโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือสิ่งอื่น และต้องมีครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในบ้านจึงเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เป็นแหล่งบ่มเพาะค่านิยมและวิถีที่งดงามของเด็กๆ
                ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองและคนในบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เด็กๆรู้บทบาทหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง เห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นของ รวมถึงการมีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่

เนื้อหา
คำถามสำคัญ(Key Question)
สร้างฉันทะและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

-นักเรียนเห็นอะไรจากการชมภาพยนตร์ /VTR/ฯลฯ
-นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Show and Share)
-ทำไมมนุษย์แต่ละคนมีความสุขแตกต่างกัน
-นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด แต่ละคนจึงมีความสุขไม่เหมือนกัน (Round Robin)
สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้
“จากสิ่งที่เกิดขึ้นและปัญหาที่พบ นักเรียนจะวางแผน การเรียนรู้ใน
Quarter นี้อย่างไร”

-นักเรียนเห็นอะไร และรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่ได้ดู
-นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องนี้
-นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างในโครงงาน กินดี อยู่ดี  ชีวีมีสุข(Show  and  Share)
การวางแผนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์

-นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้และจัดทำปฏิทินการเรียนรู้อย่างไร(Show and Share)
-นักเรียนจะตกแต่งห้องเรียนให้น่าสนใจและสื่อถึง โครงงาน“กินดีอยู่ดี ชีวีมีสุข”ได้อย่างไร (Brainstorming)
ตัวเรา
-ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกและวิธีดูแลรักษา

-อวัยวะภายนอกมีลักษณะและหน้าที่การทำงานอย่างไร
-จะมีวิธีการใดดูแลรักษาอวัยวะภายนอกอย่างถูกวิธี(Show and Share)
-ถ้าอวัยวะภายนอกของเราทำงานไม่สัมพันธ์กันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น (Round Robin)
ชีวิตและครอบครัว
-ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
-สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง
-ลักษณะความแตกต่างของเพศหญิง เพศชาย

-สมาชิกในครอบครัวเรามีใครบ้าง
-ครอบครัวมีความสำคัญอย่างไร
-ถ้าอยากให้คนในครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราควรปฏิบัติตนอย่างไร (Show and Share)
-ถ้าโลกนี้มีแต่เพศหญิงจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
กิจกรรมที่ทำให้เกิดทักษะทางกายและทางใจ
กิจกรรมทางกาย
-ออกกำลังอยู่กับที่
-ออกกำลังแบบเคลื่อนที่
-การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
-การเล่นเกมกีฬาพื้นบ้าน
กิจกรรมทางใจ
-คุณธรรม
-จิตสาธารณะ
-ศีลธรรม
-อารมณ์ดี
-ทำไมมนุษย์ต้องออกกำลังกาย ถ้าไม่ออกกำลังกายจะเป็นอย่างไร
-ประโยชน์ของการออกกำลังกายมีอะไรบ้าง
-เกมกีฬาพื้นบ้านมีอะไรบ้าง
-จะปฏิบัติตนอย่างไรให้อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใสสมวัย

การสร้างเสริมสุขภาพ
-การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
-ลักษณะอาการที่เจ็บป่วย
-วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
-เมื่อเราไม่สบายควรทำอย่างไร
-นักเรียนรู้จักยาสมุนไพรหรือไม่
-ถ้าไม่มียารักษาโรคเมื่อมนุษย์เจ็บป่วยจะเป็นอย่างไร
ความปลอดภัยในชีวิต
-สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน
-การป้องกันอันตรายจากการเล่น
-การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย
-พฤติกรรมการเล่นแบบไหนที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
-เราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายได้อย่างไร
-ถ้าเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุขึ้นนักเรียนจะทำอย่างไร
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
-ความสัมพันธ์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
-ปลูกจิตสำนึกให้รักสิ่งแวดล้อม
-ผลกระทบภัยจากสิ่งแวดล้อม
-นักเรียนอยากให้โลกของเรามีสิ่งแวดล้อมแบบไหน
-นักเรียนจะมีวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
-นักเรียนรู้สึกอย่างไรถ้าน้ำท่วมโลก

สรุปโครงงาน
-การตกผลึกสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
-การตรวจสอบ ประเมินผลตนเองและผู้อื่น
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน “กินดี อยู่ดี ชีวี มีสุข” และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น