เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่แปด : ร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย


     เช้านี้ได้ชมละครหน้าแถว หลังเคารพธงชาติ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มศานติ(คณะกรรมการนักเรียนซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป. 1 - ม.3 จำนวน 26 คน)
       กิจกรรมดำเนินไปอย่างมีคุณค่า เพราะผู้ชมรู้สึกสนุกและได้ความรู้ไปด้วย ทราบว่า มีการเตรียมตัว ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว  เนื้อหาของละครวันนี้ คือ "ยุง" ซึ่งนับว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สอดคล้อง เหมาะเจาะเข้ากัยสถานการณ์ในช่วงเวลานี้จริงๆ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของ "โรคไข้เลือดออก" ต้องชมเชยนักเรียนทุกคนที่แสดง เพราะให้ความสำคัญ จริงจัง จนทำให้เวลาประมาณ 10 นาที ที่นำเสนอเป็น 10 นาทีที่มีความหมายอย่างยิ่ง

       เป็นสิ่งที่ต้องนำไปใช้ที่โรงเรียนอีกสิ่งหนึ่ง เพราะประทับใจมาก     หลังจากนั้น ได้รวมกลุ่มเครือข่าย Mini LPMP จำนวน ๘ โรงเรียนกับโรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่แต่ละโรงเรียนดำเนินการไปแล้ว จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้อสรุปเป็นผลของการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ นักเรียน เรียนอย่างมีความสุข ครูก็ทำหน้าที่อย่างมีความสุขร่วมกัน สิ่งนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับครูทุกคนในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป


      จากนั้นได้รับฟังการนำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบ สถาปัตยกรรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยม 1-3 ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 เพราะเป็นชุมชนค้าขายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น