เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่หก : วันพุธสุดสดใส

      ตื่นเช้าด้วยความสดชื่น เพราะมีฝนตกทั้งคืน  วันนี้ถึงคิว ป.3 ได้สังเกตกิจกรรมจิตศึกษาของครูภร วันนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆ เริ่มด้วยด้วย Brain Gym เพื่อเตรียมความพร้อม แล้วเข้าสู่กิจกรรม Yoka เพื่อเรียกความรู้ตัว แล้วต่อด้วย Story เพื่อนำไปสู่การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว ด้วยประโยคที่ว่า "อยากขอบคุณพี่(ดินสอ)ที่(ช่วยให้เราได้เขียนหนังสือ) ........


     ส่วนชั้น ป.5 ครูต๋อย นำนักเรียนไปสู่การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อในการเล่าเรื่อง      หลังจากนั้น ครูใหญ่ได้นำฝึกสมาธิ และให้ความรู้เกี่ยวกับ PLC (ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ) ซึ่่งประกอบด้วย สถานที่และกิจกรรม ดังนี้
       สถานที่ : บรรยากาศ ประกอบด้วยสัมพันธภาพเชิงบวก ความสะอาด/ร่มรื่นและวิถีชุมชน
       กิจกรรม(แลกเปลี่ยนเรียนรู้) : กิจกรรม BAR/ AAR นำไปสู่ ความเข้าใจ การมีทักษะและอุดมการณ์ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น