เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ก้าวที่สิบ : กิจกรรมวันหยุดแต่เราไม่หยุด

ก้าวที่สิบ

          มีการบ้านวันหยุด  เป็นการสรุปการถอดบทเรียนของเครือข่าย mini PBL
          เหมือนที่ได้เกริ่นไว้วันก่อนว่า "น่ายินดีที่การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเครือข่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน" ดังนี้
          ด้านนักเรียน
            - สนใจในการร่วมกิจกรรมมากขึ้น
            - การขาดเรียนลดลง
            - กล้าแสดงออก
            - มีความรับผิดชอบต่อตนเองและคนอื่นเพิ่มขึ้น
            - มีความตั้งใจในการทำงานจนเสร็จ
            - มีความรักให้แก่เพื่อนและครูมากขึ้น
            - มีความเป็นตัวเองมากขึ้น
               ฯลฯ
          ด้านครู
            - มีเวลาให้กับการสอนมากขึ้น
            - มีการทำงานเป็นทีม
            - มีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น
            - ให้ความรักความสนใจในตัวนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
            - รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานมากขึ้น
            - มีความสนใจใฝ่รู้มากขึ้น
               ฯลฯ
          ด้านผู้ปกครอง
            - ให้ความสนใจกับโรงเรียนมากขึ้น
            - ให้ความสนใจในตัวนักเรียนในปกครองมากขึ้น
            - ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมากขึ้น
            - มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น
            - มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
               ฯลฯ
         ด้านชุมชน
            - ให้ความสนใจโรงเรียนมากขึ้น
            - ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น
            - มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
               ฯลฯ     กิจกรรมวันนี้เริ่มต้นด้วย พิธีส่งชา โดยครูป้อม
        ส่วนตอนบ่าย สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยทำความรู้จักนักเรียนลำปลายมาศพัฒนามากขึ้น ด้วยกิจกรรม PBL ซึ่งมีครูอ้อนนำเสนอ เมนูหอยเชอร์รี่ 
 

     
          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น